شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
سال 1399، سال جهش تولید-
 
شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
۱۳۹۹ پنج شنبه ۸ آبان
شناسنامه خدمات الکترونیک
* واجدین شرایط دریافت خدمت:
مالکین محترم محترم املاک و یا نماینده قانونی ایشان مجاز به دریافت کلیه خدمات ارائه شده می باشند.

ردیف

عنوان خدمت

عنوان زیر خدمت

شناسنامه زیر خدمت

نحوه و مکان ارائه خدمت حضوری

روش های ارئه غیر حضوری

مدارک مورد نیاز

1

واگذاری انشعاب آب و فاضلاب (15031452000)

1 . واگذاری انشعاب آب

15031452100

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه خدمات حضوری در سطح استان)

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه پیشخوان در سطح استان)

دارد( از طریق سامانه ها، اپلیکیشن، پرتال و ...)

 1 فرم تکمیل شده درخواست واگذاری انشعاب)بپیوست( 2 کپی شناسنامه مالک ملک 3 کپی کارت ملی مالک 4 کپی سند مالکیت 5 کپی پروانه ساختمانی کپی گواهی پایان کار ساختمانی 7 تائیدیه کد پستی ملک مورد تقاضای انشعاب از شرکت پست 8 معرفی نامه از تعاونی مسکن ارتش )برای متقاضیان نشعاب در منطقه زیبا شهر زاهدان( 9 مدارک مثبته در صورت شمول معافیت های قانونی حق انشعاب برای املاک غیر خانگی، علاوه بر مدارک فوق الذکر ارائه موارد ذیل نیز الزامی است : ، 10 کپی پروانه بهره برداری 11 – معرفی نامه از اتحادیه یا صنف مربوطه برای املاک فاقد سند مالکیت، ارائه موارد ذیل الزامی است: 12 مجوز کتبی امور آب و فاضلاب 13 استعلام شهرداری برای تعیین کاربری ملک مورد تقاضای انشعاب 14 استعلام مسکن و شهرسازی 15 استشهاد محلی با تائید و مهر مسجد محل، مبنی بر سکونت متقاضی در محل مورد تقاضا 16 تصویر نامه استعلام از محضر

2 . واگذاری انشعاب فاضلاب

14021452101

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه خدمات حضوری در سطح استان)

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه پیشخوان در سطح استان)

دارد( از طریق سامانه ها، اپلیکیشن، پرتال و ...)

2

خمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب (15031453000)

1 . تغییر کاربری انشعاب

15031453100

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه خدمات حضوری در سطح استان)

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه پیشخوان در سطح استان)

دارد( از طریق سامانه ها، اپلیکیشن، پرتال و ...)

1 فرم تکمیل شده درخواست خدمات پس از فروش . 2 تسویه حساب کامل بدهی آب بهاء و حق انشعاب آب و فاضلاب تا تاریخ روز 3 کپی سند مالکیت 4 کپی پروانه ساختمان یا پایان کار ساختمان 5 کپی پروانه بهره برداری )برای انشعابات غیرخانگی( 6 معرفی نامه از اتحادیه یا صنف مربوطه )برای انشعابات غیرخانگی( 2

   

5 . تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب

15031453104

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه خدمات حضوری در سطح استان)

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه پیشخوان در سطح استان)

دارد

   

4 . تغییر واحد مسکونی

15031453103

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه خدمات حضوری در سطح استان)

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه پیشخوان در سطح استان)

دارد( از طریق سامانه ها، اپلیکیشن، پرتال و ...)

   

2 . پاسخ به استعلام

15031453101

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه خدمات حضوری در سطح استان)

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه پیشخوان در سطح استان)

دارد( از طریق سامانه ها، اپلیکیشن، پرتال و ...)

1 فرم تکمیل شده درخواست خدمات پس از فروش . 2 تسویه حساب کامل بدهی آب بهاء و حق انشعاب آب و فاضلاب تا تاریخ روز 3 کپی سند مالکیت 4 کپی پروانه ساختمان یا پایان کار ساختمان 5 کپی پروانه بهره برداری )برای انشعابات غیرخانگی( 6 معرفی نامه از اتحادیه یا صنف مربوطه )برای انشعابات غیرخانگی( 2

   

3 . تغییر مشخصات

15031453102

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه خدمات حضوری در سطح استان)

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه پیشخوان در سطح استان)

دارد( از طریق سامانه ها، اپلیکیشن، پرتال و ...)

... ( 1 فرم تکمیل شده درخواست خدماتپس از فروش . 2 تسویه حسابکامل بدهی آب بهاء و حق انشعاب آب و فاضلاب تا تاریخ روز 3 اصل سند مالکیت 4 کپی صفحه اول و قسمت نقل و انتقال سند 5 اصل و کپی شناسنامه مالک جدید 6 اصل و کپی کارت ملی مالک جدید

   

10 . تعویض کنتور

15031453109

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه خدمات حضوری در سطح استان)

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه پیشخوان در سطح استان)

دارد( از طریق سامانه ها، اپلیکیشن، پرتال و ...)

1 فرم تکمیل شده درخواست خدمات پس از فروش . 2 تسویه حساب کامل بدهی آب بهاء و حق انشعاب آب و فاضلاب تا تاریخ روز

   

8 . تغییر مکان وسایل اندازه گیری

15031453107

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه خدمات حضوری در سطح استان)

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه پیشخوان در سطح استان)

دارد( از طریق سامانه ها، اپلیکیشن، پرتال و ...)

2 فرم تکمیل شده درخواست خدمات پس از فروش . 2 تسویه حساب کامل بدهی آب بهاء و حق انشعاب آب و فاضلاب تا تاریخ روز

   

12 . قطع موقت و وصل انشعاب

15031453111

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه خدمات حضوری در سطح استان)

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه پیشخوان در سطح استان)

دارد( از طریق سامانه ها، اپلیکیشن، پرتال و ...)

3 فرم تکمیل شده درخواست خدمات پس از فروش . 2 تسویه حساب کامل بدهی آب بهاء و حق انشعاب آب و فاضلاب تا تاریخ روز

   

13 . جمع آوری یا ادغام انشعاب

15031453112

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه خدمات حضوری در سطح استان)

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه پیشخوان در سطح استان)

دارد( از طریق سامانه ها، اپلیکیشن، پرتال و ...)

4 فرم تکمیل شده درخواست خدمات پس از فروش . 2 تسویه حساب کامل بدهی آب بهاء و حق انشعاب آب و فاضلاب تا تاریخ روز

   

14 . صورتحساب میان دوره

15031453113

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه خدمات حضوری در سطح استان)

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه پیشخوان در سطح استان)

دارد( از طریق سامانه ها، اپلیکیشن، پرتال و ...)

5 فرم تکمیل شده درخواست خدمات پس از فروش . 2 تسویه حساب کامل بدهی آب بهاء و حق انشعاب آب و فاضلاب تا تاریخ روز

   

6 . تغییر قطر انشعاب

15031453105

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه خدمات حضوری در سطح استان)

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه پیشخوان در سطح استان)

دارد( از طریق سامانه ها، اپلیکیشن، پرتال و ...)

6 فرم تکمیل شده درخواست خدمات پس از فروش . 2 تسویه حساب کامل بدهی آب بهاء و حق انشعاب آب و فاضلاب تا تاریخ روز

   

7 . تفکیک کنتور

15031453106

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه خدمات حضوری در سطح استان)

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه پیشخوان در سطح استان)

دارد( از طریق سامانه ها، اپلیکیشن، پرتال و ...)

7 فرم تکمیل شده درخواست خدمات پس از فروش . 2 تسویه حساب کامل بدهی آب بهاء و حق انشعاب آب و فاضلاب تا تاریخ روز

   

9 . آزمایش کنتور

15031453108

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه خدمات حضوری در سطح استان)

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه پیشخوان در سطح استان)

دارد( از طریق سامانه ها، اپلیکیشن، پرتال و ...)

8 فرم تکمیل شده درخواست خدمات پس از فروش . 2 تسویه حساب کامل بدهی آب بهاء و حق انشعاب آب و فاضلاب تا تاریخ روز

   

11 . نصب سیفون اضافی

15031453110

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه خدمات حضوری در سطح استان)

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه پیشخوان در سطح استان)

دارد( از طریق سامانه ها، اپلیکیشن، پرتال و ...)

1 فرم تکمیل شده درخواست خدمات پس از فروش . 2 تسویه حساب کامل بدهی آب بهاء و حق انشعاب آب و فاضلاب تا تاریخ روز 3 مجوز کتبی امور آب و فاضلاب زاهدان

   

15 . بررسی صورتحساب

15031453114

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه خدمات حضوری در سطح استان)

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه پیشخوان در سطح استان)

دارد( از طریق سامانه ها، اپلیکیشن، پرتال و ...)

شناسه قبض و رقم قرائت

   

16 . اعلام کارکرد کنتور

15031453115

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه خدمات حضوری در سطح استان)

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه پیشخوان در سطح استان)

دارد( از طریق سامانه ها، اپلیکیشن، پرتال و ...)

شناسه قبض و رقم قرائت

   

17 . مشاهده سوابق (المثنی و ...)

15031453116

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه خدمات حضوری در سطح استان)

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه پیشخوان در سطح استان)

دارد( از طریق سامانه ها، اپلیکیشن، پرتال و ...)

شناسه قبض و رقم قرائت

   

18 . امکان پرداخت صورتحساب

15031453117

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه خدمات حضوری در سطح استان)

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه پیشخوان در سطح استان)

دارد( از طریق سامانه ها، اپلیکیشن، پرتال و ...)

شناسه قبض

   

19 . پیشنهادات ، انتقادات و بررسی شکایات

15031453118

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه خدمات حضوری در سطح استان)

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه پیشخوان در سطح استان)

دارد( از طریق سامانه ها، اپلیکیشن، پرتال و ...)

----

   

19 . فروش آب تانکری

15031453118

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه خدمات حضوری در سطح استان)

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه پیشخوان در سطح استان)

دارد( از طریق سامانه ها، اپلیکیشن، پرتال و ...)

تکمیل فرم درخواست

   

درخواست صدور مجوز حفاری

15031453119

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه خدمات حضوری در سطح استان)

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه پیشخوان در سطح استان)

دارد( از طریق سامانه ها، اپلیکیشن، پرتال و ...)

مدارک خدمتی که منجر به نیاز به حفاری شده است

3

ارزیابی پیمانکاران 13011454000

ارزیابی پیمانکاران

13011454000

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه خدمات حضوری در سطح استان)

دارد( از طریق تمامی دفاتر ارائه پیشخوان در سطح استان)

دارد( از طریق سامانه ها، اپلیکیشن، پرتال و ...)

مدارک مربوط به ثبت شرکت، اساسنامه، کپی شناسنامه اعضا هیات مدیره، روزنامه آخرین تغییرات

تاریخ به روز رسانی:
1397/09/24
تعداد بازدید:
228
نویسنده:
مدیر سایت
کلیه حقوق وب سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان می باشد. بیانیه حریم خصوصی
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد. تمامی اطلاعات شخصی کاربران که از طریق فرمهای موجود در سایت تکمیل و ارسال میشود محرمانه تلقی شده و حریم شخصی افراد کاملا محفوظ خواهد ماند.
Powered by DorsaPortal